O nas

Jesteśmy niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. Naszą wiedzą i wsparciem w zakresie edukacji, opieki i terapii służymy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. W Ośrodku staramy się zapewnić naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa oraz stworzyć ciepłą i życzliwą atmosferę sprzyjającą nauce oraz ogólnemu rozwojowi dzieci.

Dbamy o jakość nauczania, dajemy wiedzę, doświadczenie, umiejętność i mądrość. Dostajemy od naszych wychowanków zaufanie, uśmiech i wdzięczność.

W skład Ośrodka wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • Internat dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym.

Od roku szkolnego 2015/2016 w Ośrodku prowadzone jest Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.

W Ośrodku może przebywać 96 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym, z zaburzeniami sprzężonymi oraz z autyzmem w normie intelektualnej,
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Mamy do dyspozycji  pomieszczenia grupowe (świetlice, sypialnie, łazienki), pomieszczenia szkolne (klasy, pracownie, gabinet terapii integracji sensorycznej, gabinet logopedyczny, gabinet zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, miejsce zabaw), duże boisko sportowe i ogród. W związku z tym, że nasz Ośrodek znajduje się w pięknej, malowniczo położonej miejscowości uzdrowiskowej korzystamy z możliwości organizowania pieszych wycieczek i rajdów po okolicy.

Celem działalności placówki jest przede wszystkim świadome i aktywne przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie, rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. Każde z dzieci otaczane jest u nas szczególną opieką i zainteresowaniem.

Ośrodek jest placówką:

  • wspomagającą wychowanków w ich wszechstronnym rozwoju
  • sprawującą  opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz  psychofizycznych możliwości
  • stwarzającą  dzieciom i młodzieży z deficytami rozwojowymi szansę osiągania sukcesu
  • umożliwiającą  wychowankom racjonalne spędzanie wolnego czasu po  zajęciach edukacyjnych w szkole
  • organizującą  indywidualne nauczanie w domu  wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  • prowadzącą  działania edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze w środowisku lokalnym
  • przyjazną i pomagającą absolwentom w dokonywaniu  wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Prezentacja Ośrodka

Zapraszamy na naszego facebooka

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa
ul. Kościelna 2, 57 – 320 Polanica-Zdrój
Sekretariat: 74 869 03 91
Dyrektor SOSW: 74 868 12 64
Dyrektor Szkoły: 74 869 03 91