Nabór do Ośrodka trwa przez cały rok szkolny:

Potrzebne dokumenty:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawnośc intelektualną lekkiego, umiarkowanego, znacznego stopnia lub niepełnosprawności sprzężone
  • 2 zdjęcia
  • ostatnie świadectwo szkolne
  • numer PESEL dziecka
  • odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały
  • Podanie do Dyrektora Ośrodka o przyjęcie dziecka