Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Przysposabiająca do Pracy działające w strukturach Ośrodka są szkołami niepublicznymi posiadającymi uprawnienia szkół publicznych. Małe zespoły klasowe umożliwiają indywidualny kontakt z dzieckiem, efektywniejszą pracę i ułatwiają dzieciom przyswajanie wiedzy. Oprócz zajęć lekcyjnych uczniowie objęci są indywidualną rewalidacją dostosowaną do ich możliwości rozwojowych. Realizujemy cele i zadania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zakres i rodzaj treści nauczania i wychowania określa podstawa programowa i indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.

Istnieje również możliwość kształcenia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w normie intelektualnej.

Zapewniamy wszystkim uczniom specjalistyczną pomoc, wszechstronne wsparcie i opiekę.

 

Etapy kształcenia jakie organizuje nasza szkoła:

Szkoła Podstawowa:

klasy I-VIII  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim 

klasy I-VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Klasy I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,  znacznym lub niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Zajęcia rewalidacyjne:

·        logopedyczne

·        dydaktyczno- wyrównawcze 

·        korekcyjno- kompensacyjne

·        grafomotoryczne

·        sportowe

·        artystyczne

·        gimnastyka korekcyjna

·        terapia integracji sensorycznej