Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi i Szkoła Przysposabiająca do Pracy działające w strukturach Ośrodka są szkołami niepublicznymi posiadającymi uprawnienia szkół publicznych.

Małe zespoły klasowe umożliwiają indywidualny kontakt z dzieckiem, efektywniejszą pracę i ułatwiają dzieciom przyswajanie wiedzy.

Oprócz zajęć lekcyjnych, uczniowie objęci są indywidualną rewalidacją dostosowaną do ich możliwości rozwojowych.

Realizujemy cele i zadania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zakres i rodzaj treści nauczania i wychowania określa podstawa programowa i indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.

Istnieje również możliwość kształcenia dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz Afazją w normie intelektualnej, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Etapy kształcenia jakie organizuje nasza szkoła:

Odziały Przedszkolne:

Dla dzieci od 3 roku życia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Podstawowa:

klasy I-VIII  dla uczniów z Autyzmem, Zespołem Aspergera w normie intelektualnej; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężeniami

klasy I-VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Klasy I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,  znacznym lub z niepełnosprawnością w stopniu lekkim ze sprzężeniami.

 

Zajęcia rewalidacyjne:

·        logopedyczne

·        integracja sensoryczna

·        zajęcia z psychologiem indywidualne i grupowe

·        zajęcia informatyczne

·        zajęcia taneczne

·        trening umiejętności społecznych

·        dydaktyczno- wyrównawcze 

·        korekcyjno- kompensacyjne

·        grafomotoryczne

·        sportowe

·        artystyczne

·        terapia integracji sensorycznej