HISTORIA  SPECJALNEGO  OŚRODKA 

WYCHOWAWCZEGO

         Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Polanicy Zdrój mieści się w starym (najstarszym w mieście) budynku wybudowanym przez jezuitów w XVIII wieku. Powojenną historię domu przy ulicy Kościelnej 2, w której dotychczas mieścił się sierociniec prowadzony przez Siostry Jadwiżanki, podejmują się kontynuować Siostry Józefitki. Po przesiedleniach ludności polskiej z terenów wschodnich powracające ze Lwowa siostry staraniem ówczesnego proboszcza Polanicy ks. Mariana Barga w dniu 17 listopada 1947 r. objęły wolną placówkę po Siostrach Jadwiżankach,  (które wyjechały do Niemiec).

Pierwsze trzy siostry miały pod opieką 35 sierot powojennych, byli to chłopcy: 20-tu w w wieku szkolnym i 15-tu w wieku przedszkolnym. Dzieci uczęszczały do szkoły podstawowej w mieście.

W roku 1950 Zakład przejęło Zrzeszenie Katolików ,,Caritas”, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, w tym też czasie przeniesiono dzieci szkolne do innych zakładów, a siostrom pozostawiono tylko przedszkolaków, byli to sami chłopcy. Od tej pory dom otrzymywał miesięczną subwencję, zależną od ilości dzieci oraz przyjął nazwę Dom Dziecka ,,Caritas”.

Z dniem 1.X.1961 roku Dom Dziecka ,,Caritas” został przekształcony na Zakład Wychowawczy dla dzieci opóźnionych w rozwoju umysłowym w wieku od 3 do 10 lat.

1.III.1962 roku została zorganizowana na terenie Zakładu I klasa Szkoły Specjalnej. Zajęcia prowadziła nauczycielka dochodząca z Polanicy p. Lidia Wierzbicka, późniejsza kierowniczka i dyrektor szkoły. Już w następnym roku było tak dużo dzieci, że utworzono klasę przygotowawczą dla tych, które już przekroczyły wiek szkolny, a z powodu braku miejsca w I klasie nie pobierały nauki. W związku ze stałym powiększaniem się liczby dzieci przebywających do Zakładu przystosowywano pomieszczenia na potrzeby grup wychowawczych i klas szkolnych. Dzieci w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych pomagały siostrom w pracach ogrodowych i porządkowych .

We wrześniu 1967 roku w Zakładzie przebywało 70 dziewczynek i 50 chłopców.  Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu Wydział do Spraw Wyznań Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa otrzymało na własność parcelę wraz z budynkami znajdującymi się przy ul. Kościelnej 2, które to Zgromadzenie użycza na podstawie umowy najmu Zrzeszeniu Katolików ,,Caritas”.

Dzieci przebywające w Zakładzie często w dni wolne od nauki pozostawały z siostrami, spędzając z nimi Święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy, pomagały w codziennych pracach.

         Od 1989 roku po rozwiązaniu Zrzeszenia Katolików ,,Caritas” prowadzenie Zakładu Wychowawczego przejęło Zgromadzenie Sióstr Św.Józefa. 1.09.1995 roku Zakład Wychowawczy zmienił nazwę na Ośrodek i pełna nazwa brzmi: Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. W 2004r. w Ośrodku przebywało 94 dzieci z całej Kotliny Kłodzkiej kontynuując naukę w szkole podstawowej i gimnazjum mieszczącym się w budynkach należących do Sióstr Józefitek.

Od 1 września 2008r. Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa – Prowincja Wrocławska prowadzi Szkołę Podstawową Specjalną i Gimnazjum Specjalne (w miejsce dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku), a nazwa placówki brzmi: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Dyrektorkami Ośrodka w kolejnych latach były:

1947-1953 – s. Joannita          Urszula Winiarska

1953-1959 – s. Witalisa           Julia Rutka

1959-1968 – s. Zofia                 Monika Szendzielorz

1968-1969 – s. Janina              Jadwiga Wiśniowska

1969-1989 – s. Zdzisława       Zofia Mucha

1989-1996 – s. Eustochia       Wiesława Domagała

1996-1998 – s. Konrada         Barbara Kruszewska

1998-2004 – s. Świerada        Józefa Machowska

2004-2010 –  s. Marit               Marta Kot

2010- 2013 – s. Anita              Anna Rapa

2013-2019 s.                             Aniela Brygida Dul

2019-2020 s.                              Sylwia Barbara Bocheńska

2020 s.                                         Zofia Katarzyna Świtajska

 

W 2011 r. powstała szkoła ponadgimnazjalna – Przysposobienie do Pracy, dla młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Od roku szkolnego 2015/2016 przy Ośrodku prowadzone są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od 0-6 lat.

Ośrodek jest niepubliczną placówką oświatową dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu  lekkim, umiarkowanym i znacznym, często z zaburzeniami sprzężonymi, kierowanych do nauczania specjalnego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, które z racji swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. Obecnie w Ośrodku funkcjonuje 5 grup wychowawczych 2 dziewczynek i 3 chłopców.

Personel Ośrodka to przede wszystkim kadra pedagogiczna składająca się z sióstr i nauczycieli i wychowawców świeckich oraz personel obsługi i administracja. Dzieci oprócz pomieszczeń grupowych ( świetlice, sypialnie, łazienki) i pomieszczeń szkolnych mają do dyspozycji gabinet integracji sensorycznej, duże boisko sportowe i ogród. Dzieci mają zapewnioną opiekę medyczną ( pediatra, psychiatra, stomatolog) oraz psychologiczną. Posługę duchową dla dzieci w Ośrodku przez cały czas sprawują Ojcowie Sercanie z Sokołówki : O. Włodzimierz Zimoląg, O. Tadeusz Hojka, O. Marian Węsak, O. Dariusz Warchoł, O. Leszek Gólczyński, O. Sebastian Pieczeniak i obecnie Kamil Wawro.