Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd. Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. Miejsce prowadzenia zajęć  ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

W skład Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1.    pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi) lub surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi)

2.    psycholog

3.    logopeda

4.    inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.


Do zadań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka należy w szczególności:

1.    ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny  dziecka,

2.    w razie potrzeby nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem  pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku niezbędnych form pomocy stosownie do jego potrzeb,

3.    opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną Indywidualnego Programu  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

4.    analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w Indywidualnym Programie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.


Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest stosowna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do naszej placówki.