Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka polega na pobudzaniu psychoruchowego

i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu,

w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia są prowadzone indywidualnie

z dzieckiem i jego rodziną.

W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

Miejsce prowadzenia zajęć  ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni,

w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który powoływany jest przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, gdzie będzie się ono odbywało. 
W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  1. pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi)lub surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi)
  2. psycholog
  3. logopeda
  4. inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Do zadań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka należy w szczególności:

  1. ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny  dziecka,
  2.  w razie potrzeby nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem  pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku niezbędnych form pomocy stosownie do jego potrzeb,
  3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną Indywidualnego Programu  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
  4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w Indywidualnym Programie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest stosowna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki prowadzącej WWR.