O nas

Jesteśmy niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. Naszą wiedzą i wsparciem w zakresie edukacji, opieki i terapii służymy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. W Ośrodku staramy się zapewnić naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa oraz stworzyć ciepłą i życzliwą atmosferę sprzyjającą nauce oraz ogólnemu rozwojowi dzieci.

Dbamy o jakość nauczania, dajemy wiedzę, doświadczenie, umiejętność i mądrość. Dostajemy od naszych wychowanków zaufanie, uśmiech i wdzięczność.

W skład Ośrodka wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • Internat dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym.

Od roku szkolnego 2015/2016 w Ośrodku prowadzone jest Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.

W Ośrodku może przebywać 96 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz zaburzeniami sprzężonymi. Jesteśmy placówką katolicką, dostępną także dla dzieci innych wyznań.

Mamy do dyspozycji  pomieszczenia grupowe (świetlice, sypialnie, łazienki), pomieszczenia szkolne (klasy, pracownie, gabinet terapii integracji sensorycznej, gabinet logopedyczny, gabinet zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, miejsce zabaw), duże boisko sportowe i ogród. W związku z tym, że nasz Ośrodek znajduje się w pięknej, malowniczo położonej miejscowości uzdrowiskowej korzystamy z możliwości organizowania pieszych wycieczek i rajdów po okolicy.

Celem działalności placówki jest przede wszystkim świadome i aktywne przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie, rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. Każde z dzieci otaczane jest u nas szczególną opieką i zainteresowaniem.

Ośrodek jest placówką:

  • wspomagającą wychowanków w ich wszechstronnym rozwoju
  • sprawującą  opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz  psychofizycznych możliwości
  • stwarzającą  dzieciom i młodzieży z deficytami rozwojowymi szansę osiągania sukcesu
  • umożliwiającą  wychowankom racjonalne spędzanie wolnego czasu po  zajęciach edukacyjnych w szkole
  • organizującą  indywidualne nauczanie w domu  wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  • prowadzącą  działania edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze w środowisku lokalnym
  • przyjazną i pomagającą absolwentom w dokonywaniu  wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Prezentacja Ośrodka

Zapraszamy na naszego facebooka